1. Ordre
For å legge inn en bestilling, kan du benytte deg av bestillingskjemaet på vår hjemmeside www.thunebil.no. Alternativt kan du avtale bestillingen ved å sende en e-post til mail@thunebil.no.
Thune Biltransport AS forplikter seg i henhold til denne avtale til å:
* Transportere den avhentede bilen til avtalt utleveringssted.
* Formidle til kunden eller hans representant opplysninger om eventuelle uregelmessigheter som er inntruffet mens bilen(e) var i Thune Biltransport AS sin varetekt.
* Informere kunden dersom det skjer noe under transport, der oppdraget ikke kan utføres grunnet bilens standard eller force-majeure hendelser.
Kunden forplikter seg i henhold til denne avtale å:
* Sørge for at bilen er klar til opphenting på avtalt tidspunkt.
* Betale frakt og avgifter til Thune Biltransport AS i henhold til avtalt pris.

1.1 Forholdsregler bileiere bør ta før transport av bil
Vennligst sørg for å tette eventuelle lekkasjer av motorolje, kjølevæske, bremsevæske eller annen væske før transport, da vi ikke transporterer biler som lekker væske. Hvis bilen lekker væske under transport, vil bileieren bli holdt erstatningsansvarlig for eventuelle skader på lastebilen eller andre biler som transporteres sammen med den.
Bilen må også være startbar og kjørbar, og ha tilstrekkelig med drivstoff eller strøm. Bilen må ha gode forskriftsmessige bremser og parkeringsbrems. Hvis det er nødvendig med starthjelp, vil det bli belastet et pristillegg for bruk av booster, på 500 kr per boost.

Vennligst fjern også eventuelt ekstra utstyr, som takbokser, takstativer, ekstralys eller ekstra speil, før transporten. Biler med ekstra utstyr som ikke er oppgitt ved bestilling vil bli belastet for fraktkostnaden selv om bilen ikke blir transportert.

1.2 Viktig informasjon om løse gjenstander i og utenfor bilen under transport
Vi gjør oppmerksom på at Thune Biltransport AS ikke er ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av løse gjenstander i bilen under transport. Dette kan inkludere bagasje, løse dekk, iPader, GPS-enheter, løse nøkler eller andre løse gjenstander. Det er viktig å merke seg at bileieren selv har ansvaret for å sikre slike gjenstander, da bileieren vil bli holdt erstatningspliktig for eventuelle skader på andre biler under transport. Dette gjelder også eventuelle skader på bilens innredning eller ruter som følge av løse gjenstander.
Det er også viktig å påpeke at innbrudd i bilen under transport må dekkes av bileieren selv. Løse gjenstander som transporteres utenfor bilen, for eksempel ekstra hjul som ikke er fastmontert (vi frakter ikke løse hjul), takstativer og lignende, er ikke dekket av Thune Biltransport AS sin forsikring. Bileieren må derfor selv kontrollere at vedkommende er forsikret mot eventuelle skader eller tap av løse gjenstander.
Vi gjør oppmerksom på at løse gjenstander er vanskelige å sikre mot tyveri på åpne bilfraktere, og kan bli stjålet når sjåføren ikke har bilfrakteren under oppsikt. Derfor anbefaler vi at bileiere tar nødvendige forholdsregler for å sikre løse gjenstander før transport.

1.3 Bilstørrelse
Nøyaktig og korrekt informasjon om bilens dimensjoner er av essensiell betydning ved bestilling av transporttjenester. Dette inkluderer bilens høyde, lengde og bredde, som blir beregnet før transporten påbegynnes, og deretter blir bilen tildelt en plass på bilfrakteren. Hvis vi mottar feil informasjon om bilens dimensjoner, kan det resultere i at bilen ikke passer inn i den tildelte plassen på bilfrakteren, og det kan oppstå tilfeller hvor det ikke finnes alternative plasser på bilfrakteren. I slike tilfeller vil transporten bli avbrutt, og oppdragsgiver vil bli fakturert for fraktkostnadene.

1.4 Spesielle krav ved transport av sportsbiler, lave og eksklusive biler
Biler som er av typen sportsbil og lav og eksklusiv bil er vanligvis vanskelige å laste på transporten. Årsaken er at disse bilene har brede dekk, harde koplinger, lav bakkeklaring og høyt antall hestekrefter som gjør at de er vanskelige å manøvrere. Derfor vil lasting av disse bilene ta lengre tid og kreve ekstra kostnader. Dersom bilen har en bakkeklaring som er lavere enn 11 cm, vil ikke Thune Biltransport være ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under transporten.

1.5 Håndtering av modifiserte biler
Selv om bilene er laget i henhold til fabrikkens tekniske spesifikasjoner, kan noen bileiere velge å modifisere dem ved å gjennomføre endringer som senking av bilen, karosseriombygging eller montering av ekstremt lavprofilhjul og bredere hjul. Slike biler er kjent som modifiserte biler. Hvis du ønsker å bestille transport for en modifisert bil med Thune Biltransport AS, er det viktig å gi nøyaktige mål på bilen, da dette vil ha en stor innvirkning på lasting og lossing av bilen. Thune Biltransport AS vil ta en avgjørelse om de kan transportere den modifiserte bilen, da den kan skape utfordringer ved lasting/lossing som kan hindre oss i å frakte bilen.

1.6 Skadede biler
Ved bestilling av transport må biler med skade eller som er renoveringsobjekter oppgis. Slike biler kan ha deler som faller av under transport, og dette kan medføre skade på andre biler. Avsenderen eller bestilleren av transporten er ansvarlig for å sikre at løse deler er forsvarlig festet. Av sikkerhetsmessige årsaker blir biler med skade eller som er renoveringsobjekter kun transportert med bergningsbil. Bestilling av transport for slike biler gjøres på samme måte som for andre biler, men vi fraskriver oss ethvert ansvar for bilen under transporten.

1.7 Frakt av veteranbil
Thune Biltransport AS fraskriver seg ansvar for skader som kan oppstå under transport av biler som er 30 år eller eldre. Derfor må vi bli fritatt for ansvar mens bilen er i vår varetekt, og du må ha en egen forsikring som dekker transport av bilen.

1.8 Hvordan håndtere snø og is på bilen før transport
På vinteren er det viktig å sørge for at biler er fri for snø og is før transport. Ifølge norsk lov er det ikke tillatt å frakte biler som har snø på taket. Hvis det er behov for snøfjerning vil kunden bli fakturert i henhold til gjeldende prisliste. Thune Biltransport AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av snøfjerning.

1.9 Bruktbiler
Thune Biltransport AS er opptatt av å unngå transportskader, og det samme gjelder misforståelser om tidligere skader. I første omgang besikter sjåfør bilen, fortrinnsvis sammen med kunden, for å se etter skader. Kunden skal uoppfordret informere sjåfør om karosseriskader han/hun kjenner til. Noen ganger er bilen skitten, våt, dekket av snø og / eller is eller lastes i mørket. Dette kan gjøre det umulig å oppdage skader. Under slike forhold er ikke Thune Biltransport AS erstatningspliktig. Skader som først er synlig som følge av følsomhet for varme og/eller kulde og skader som skyldes lekkasje/sprekker eller rust vil Thune Biltransport AS ikke erstatte.

Thune Biltransport AS har utarbeidet spesifikke vilkår for frakt av bruktbiler. Med bruktbil menes en bil som er eller har vært registrert og er kjørt over 30 km.
Følgende skader vil ikke bli betraktet som transportskader (listen er ikke uttømmende):
* Bruksspor
* Riper mellom dører og håndtak
* Bulker som ikke har påført lakk-skader
* Riper under frontfangeren
* Riper eller hakk i felger
* Steinsprut i lakken eller vinduene
* Skade på ekstrautstyr
* Innvendige skader
* Skade på taket for høye biler som hindrer sjekk før transport

2. Transportbestilling

2.1 Transport av bil – Henting og levering
Thune Biltransport AS tar hensyn til at lastebiler har høye drivstoffkostnader og det kan også være kostbart å kjøre gjennom bomstasjoner, ferger og tunneler. Hvis det oppgis upresis eller feil adresse for henting eller levering, eller adressene endres etter at tilbudet er gitt og transporten har startet, vil det bli belastet et tillegg per mil for forlenget kjøreavstand i forhold til oppgitt sted. Thune Biltransport AS vil også belaste eventuelle bompengeavgifter, ferjer eller tunellavgifter som ikke er kalkulert inn i tilbudet.

Lasting og lossing av biler kan ikke skje i boligområder eller lignende på grunn av overskridelse av tillatt akseltrykk på den aktuelle vei, og at trailere kan få manøvreringsproblemer i mindre gater. Derfor må det gjøres en avtale om lasting/lossing på et nærliggende egnet sted ved bestilling. Hvis det ikke er mulig å levere kjøretøyet på oppgitt leveringsadresse vil Thune Biltransport AS losse kjøretøyet så nær leveringsstedet som mulig, og i samråd med bileier. Det vil ikke bli gitt avslag i avtalt fraktspris ved slike hendelser.

Biler skal alltid besiktiges av kunde sammen med sjåfør fra Thune Biltransport AS. Hvis kunden ikke er til stede for besiktigelse, vil sjåføren besiktige bilen på egenhånd. Thune Biltransport AS anser fravær fra kunde under besiktigelse som aksept fra kunde på at skadekrav ikke kan fremmes mot Thune Biltransport AS. Det er mottakers ansvar at bilen besiktiges sammen med sjåfør eller representant for Thune Biltransport AS ved avhenting.

2.2 Kansellering
Biltransportlogistikk kan være en kompleks prosess. Dersom en bil som allerede er på lastelisten avbestilles eller ikke kan sendes på grunn av feilaktig oppgitt informasjon, vil avsender bli fakturert i henhold til gjeldende prisliste. Dette gjelder for planlagte biler som skulle blitt transportert.

2.3 Forsinkethet
Thune Biltransport har ingen økonomisk ansvar for forsinkelser som skyldes værforhold, stengte fjelloverganger, innstilte ferjer, stengte tuneller, innstilte togavganger, bilhavarier eller andre uforutsette hendelser som ligger utenfor vår kontroll (Force majeure).

3. Forsikring
Biler og tilhengere som brukes til transport er forsikret med en godsforsikring som har dekning pr. kg. forsikringsverdi, knyttet til en verdienhet kalt SDR (Special Drawing Right). Historisk sett har SDR en gjennomsnittsverdi på omtrent 11 norske kroner, men den varierer i forhold til internasjonale valutaer. I Norge er godsforsikringen dekket med 17 SDR pr. kg, tilsvarende omtrent 187 kroner pr. kg. Dermed er en bil som veier 1000 kg forsikret for ca. 187 000 kroner. Ved transport utenfor Norges grenser dekker godsforsikringen 8,33 SDR pr. kg. Dersom kjøretøyets verdi overstiger det som er dekket av forsikringen, må eieren selv tegne tilleggsforsikring. Forsikringen dekker ikke skader som følge av steinsprut, siden dette regnes som normal slitasje. Vi anbefaler at bileier selv forsikrer kjøretøy og verdier, siden godsforsikringen kun kommer til anvendelse dersom det har skjedd en feil eller uaktsomhet fra transportørens side.

3.1 Ansvarsområde
Thune Biltransport AS følger reglene i Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015 for all transport av biler, med unntak av §25. Disse reglene fastsetter også ansvarsforholdet mellom Thune Biltransport AS og kunden når det gjelder skader. Thune Biltransport AS sitt ansvar starter når selskapets representant har tatt over bilen for transportoppdraget og avsluttes når bilen er levert til bestemmelsesstedet. Før overtakelsen og etter levering står bilen på kundens egen risiko og forsikring.
Thune Biltransport AS er ikke ansvarlig for skader eller tyveri som oppstår mens bilen er parkert i lageret. Kunden er ansvarlig for å sørge for at bilen er forsikret mot tyveri.

3.2 Fraktskader
Hvis Thune Biltransport AS sin godsforsikring ikke dekker en skade under transport, vil ansvaret for å dekke skaden falle på bilens egen ansvarsforsikring. Thune Biltransport AS påpeker at det er oppdragsgivers ansvar å sørge for at bilen har minimum ansvarsforsikring for transport. Hvis kunden ikke tegner egen kasko- eller transportforsikring og bare stoler på Thune Biltransport AS sin ansvarsforsikring, kan de risikere å tape penger hvis skadene er store eller hvis Thune Biltransport AS ikke kan bebreides for skaden. Kunden må selv kartlegge skadene og bære alle kostnader før de eventuelt kan få erstatning fra Thune Biltransport AS hvis de ikke har egen forsikring.
Thune Biltransport AS vil ikke ta ansvar for skader på bilen som ikke kan besiktiges fra stående posisjon.
Hvis en bil påfører seg selv eller en annen bil skade under transport, må eieren eller ansvarsforsikringen til den bilen som er skyld i skaden dekke kostnadene. Eksempler på slike skader inkluderer deler som faller av og treffer andre biler, eller væsker som olje og lignende som drypper og tilgriser andre biler.

3.3 Tidsfrist for å melde om skader i forbindelse med transport
Bileieren har plikt til å varsle Thune Biltransport AS umiddelbart om eventuelle skader etter at leveransen er gjennomført, i samsvar med fristene som er fastsatt i Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015. Alle nye skader skal dokumenteres ved å ta bilder av bilen og skaden før bilen flyttes og vaskes/avfettes, samt noteres på trailermanifestet. Følgende dokumentasjon må leveres:
* Opplysninger om leveringsdato (inkludert tidspunkt og om det var innenfor/utenfor arbeidstid)
* Trailermanifest
* Skademelding/mottakskvittering
* Minimum 4 bilder av skaden, inkludert:
* Oversiktsbilde av kjøretøyet tatt på stedet der Thune Biltransport AS parkerte bilen
* Bilde av chassisnummerplaten
* Bilde av skadeområdet (f.eks. en hel skjerm)
* Nærbilde/detaljbilde av skaden
* Takst (kan etterleveres ved behov)